வியாழன், டிசம்பர் 24, 2009

மழலை நலமும் , மாறுபடும் உணவு முறைகளும்

koiy eyKk;>

khWgLk; czT KiwfSk;

lhf;lh; A. Kfk;kJ ryPk; B.A.M.S.,

M.Sc(Psy)., M.B.A., (HM) PGDGC

PGDip. Nut. Diet., PGDip. Yoga


MAs; tsh;f;Fk; MAh;Ntjj;jpy; Foe;ijfspd; kUj;Jtj;jpy; - M`hu md;d tpjpfis vd;ndd;d Nfhzj;jpy; mZfpapUf;fpwJ vd;gij mwpAk; NghJ ngUk; kiyg;G te;J ek;ik nka;kwf;f itf;fpwJ. ,d;Nwh fhyj;jpd; fl;lhaj;jhy; khwpg;Nghd czT KiwfSf;Fk;> tpisTfSf;F vd;d jPh;T?

Ø tpsk;guq;fis ek;Gk; jha;khh;fs; vg;gb top nfLf;fg; gLfpwhh;fs;?

Ø Foe;ijfspd; thapy; mfg;gLk; tpisahl;L rhjdq;fSf;F Mh;rdpf; fhhPag; G+r;R Gw;W Nehia tpistpf;fyhk;.

Ø irdh czTfis Muha;r;rpapy; tpistpy; gy Nehq;fis tpistpj;jhf ep&gpj;j gpd;Gk;> mtrufjpay; mjid jil tpjpj;Jk; njhlUk; mtyq;fs;

Ø m[pNdh Nkhl;Nlh vdk; %isia kOq;fbf;Fk; nrhpkhdj;jpd; NfhshWfis Vw;gLj;Jk; fLk; Ntjpg;nghUs; mlq;fpa E}Ly;]; vDk; khia.

Ø nkhw nkhwg;Gf;fhf Fh;FNu> Ny]; vDk; rpg;]; czTfspy; 2 ypUe;J 10% gpsh];bf;Fk;> gpsh];l;bf;fpd; %yg; nghUs; fye;Js;sJ ahUf;Fj; njhpAk;?

Ø gy rhf;Nyl;Lfspy; clYf;F CW tpistpf;Fk; kpUf nfhOg;GfSk;> rhf;fhpd; vDk; nraw;if rh;f;fiuAk; Free Radicles vDk; frLfSk; fye;J> Foe;ijfSf;F rh;f;fiu NehiaAk;> nrhpkhdj;jpy; NfhshWfisAk;> `hh;Nkhd;fspd; mjpf Rug;igAk; cz;lhf;fp Addictions vDk; gof;fj;ij Vw;gLj;JtJ vj;jid ngw;NwhUf;Fj; njhpAk;?

Ø Soft Drinks vDk; muf;fdpd; ifapy; mfg;gl;l Foe;ijfspd; epiy mwpa fz;zPh; tUfpwJ. ngg;]p> NfhNfhNfhyh Nghd;w Soft Drinks I cq;fs; tPl;L ghj;&k; fOtpg; ghUq;fs; nts;is ntNsuhfptpLk;. tapw;wpy; nehjpg; nghUspy; gy Ntjpapay; khw;wq;fis cz;L gz;Zk;. cjhuzj;jpw;F thapy; cs;s laypd; vd;i]k;> fhuj;jd;ikapypUe;J mkpyj; jd;ikahf khwptpLk; (Acidic), ngg;]pd;> l;hpg;]pd; ePh;j;J tpLk;> i`l;Nuh FNshhpf; mkpyk; jdJ PH msit Fiwj;J fhuj;jd;ikNahL khwptpLk;. tapw;wpd; Nky;> fPo; %b (Cardiac spincter, pyloric Antram) ,sfp> Acid Peptic Disorder, Reflux Gastritis vDk; gy tapWfs; gpur;ridfis cz;L nra;JtpLk;. fpnug;]; Cycle vDk; epfo;r;rpapy; khWk; nfhOg;ig khw;wp cliy ngUf;fr; nra;fpwJ. 9,10 taJ ngz;Foe;ijfs; 18 taJ ngz; Nghy; Kjph;r;rp mile;J tpLfpwhh;fs;.

Ø rj;J khT vd;w ngahpy; gy ruf;Ffs; jukpy;yhky; gy ruf;F filfspYk;> nkbf;fypYk; cyh tUfpwJ. mjpNy gyh; Ritf;fhf Nfrhp jhy; vDk; rptg;G epw gUg;G tiffisAk; Nrh;f;fpd;wdh;. mjd; %yk; ypj;jpak; tp~k; cz;lhfp if> fhy;fis Klkhf;fp tpLk; mjph;r;rpAk; cz;L. Kistpl;l jhdpq;fs; vd;W nrhy;yp ghjpapy; Kistpl itj;Jk; miuFiwa fha itj;J G+Q;ir Nrh;e;jJ njhpahkNy Nrh;j;J tpLfpwhh;fs;. Nrhbak; ngd;NrhNtl;> ngd;rhapf; mkpyk; vDk; Preservatives. gy ,aw;if Gujq;fNshL NrUk; NghJ gy tpahjpfis cz;L gz;zp tpLk; vd;gJ Muha;r;rpapd; tuT.

Ø fha;fwpfs;> fPiufs; jpuhl;ir Nghd;w gotiffspy; RUl;il nghb Nghd;w gyjug;gl;l G+r;rpf; nfhy;yp kUj;Jfis fye;J tpLfpwhh;fs;. me;j G+r;rp nfhy;yp kUj;Jfis cg;Gf;fye;j nte;ePhpy; fOtJ %yNk Rj;jkhf;f KbAk; vd;gJ vj;jid ngw;Nwhh;fSf;Fj; njhpAk;?

Ø nkbf;fypy; fpilf;Fk; gy rj;J khTfs;> g;Nuhl;bd; gTlh;fis Foe;ijfSf;F cz;z nfhLg;gjd; %yk;> ,aw;ifahf czTfspy; cs;s Gujj;jpidAk; Micro Element vDk; rj;Jf;fisAk; cwpQ;Rk; jpwd; Fiwe;J mij fpufpf;f cjTk; Receptors nraypoe;J rj;Jf;fNs fopthfp ehrkhFk; vd;gJ vj;jid ngw;Nwhh;fSf;F njhpAk;?

Ø `hh;ypf;> G+];l;> tpth> Nghd;tPl;lh Nghd;w gy Health Drink fk;ngdp epWtdq;fs;> tpsk;gu Nghl;bfspy; ftdk; nrYj;JfpwNj> jtpu mjd; juj;ij cah;j;Jtjhf njhptjpy;iy. Retrospective Study vDk; gpd;Ndhf;fpa Muha;r;rp KbTfis ntsptpl;L kf;fis Kl;lhshf;fpa ,ij tpl;lhy; rj;Jf;F NtWtopNa ,y;iy vd;W tpsk;gug;gLj;Jk; fk;ngdpfspd; xd;wpd; jahhpg;gpd; tpiy 500 fpuhKf;F ruhrhpahf mjpfgl;r tpiy &. 6 vd;gJ mjph;r;rp jfty; ,e;j &. 6-f;F vd;d rj;J ,e;j fhyj;jpy; nfhLj;J tpl KbAk;. Mdhy; tpw;Fk; tpiyNah &. 120 !

Ø nrh;Nyf;> ne];lk; Nghd;w czTfspy; gy ed;ikfs; ,Ue;jhYk; gTlh; ghypy; cs;s Nyf;bf; mkpyk; jphpe;J mrpbf; mkpykhf> Nyf;Nllhf khwp tpLk;. NkYk; Nfrpd; vd;i]k; nray;gl Kbahj epiyahf khwp ghNy myh;[pahf khwp tpLk; vd;w epiy ,Uf;fj;jhNd nra;fpwJ.

Ø Foe;ijfs; tpUk;gp rhg;gpLk; nehWf;Fj; jPdpfisAk; gyjlit khw;whky; gad;gLj;jpa ghkhapy; Rl;l gyfhuq;fis nfhLj;Jtpl;L vd; Foe;ij rhg;gplNt khl;Nlq;FJ vd;w nrhy;yf;$ba ngw;Nwhh;fis vd;d nrhy;y?

Ø nkhj;jj;jpy; ehk; mwpe;J itj;jpUg;gjpy; gy jtWfs; cs;sJ.

Ø mwpahky; nra;Ak; jtWfSk; kpf mjpfk;.

Ø jpUj;jpf; nfhs;shj czug;glhj jtWfs; vz;zw;wit. ,itfSf;F jhd; NkNy nrhd;d rpy cjhuzk;.

Ø MAh;Ntjk; nrhy;Yk; M`hu tpjpfis filgpbj;jhy; ek;ikAk; ek; nry;y Foe;ijfisAk; E}W Mz;Lfs; thoyhk;> tho itf;fyhk;.

Post Comment

0 comments:

கருத்துரையிடுக