ஞாயிறு, டிசம்பர் 06, 2009

தேன்....

Njd;

,aw;ifahfNt ,dpg;ghdJk;> MNuhf;fpaj;jpw;Fk; Njitahdtw;iwAk; nfhz;lJ Njd;.

NjdPf;fs; Nrfhpj;J ghJfhj;J itj;jpUf;Fk; NjdhdJ> gy Mapuk; Mz;LfSf;F Kd;gpUe;Nj jbky;> fha;r;ry;> rpWntl;Lf;fhak; Nghd;wtw;wpf;F ifkUe;jhf gad;gl;L te;jpUf;fpd;wJ.

Njd; xU jbg;ghd> ,dpg;ghd> NjdPf;fshy; jahhpf;fg;gLk; ghdkhFk;. ,J rPdpia tpl Fwpg;gpljf;f mstpy; mjpfk; ,dpg;ghdjhFk;.

NjdPf;fs; jkJ Njitf;fhf Njidr; nra;J ghJfhj;J itf;fpd;wd. $l;lhf thOk; Njd; $l;by; ,uhzpj; NjdP> Ntiyahs NjdP> Mz; NjdP vd %d;W tifahd NjdPf;fSz;L. Ntiyahl; NjdPf;fs;> kyh;fspYs;s NjidAk;> kfue;j kzpfisAk; NrHj;J (fhy;fspy; kfue;jk; nfhz;L nry;Yk; igfSz;L) jkJ $l;bw;F vLj;Jr; nry;fpd;wd. ,tw;iw NjdPapd; clypDs;sike;j Njd; tapW (fzp ];nuhkf;) vd;Dk; igapDs;nsLj;J> neQ;Rg;gFjpapy; Ruf;Fk; xUtpj jputj;ijg; gad;gLj;jp gFjpahf rkpghlilar; nra;fpd;wd. ,Wjpahf jputj;jd;ikahd ,g;gjhHj;jj;ij> Njd; tijapd; miwfspy; tpl;LtpLfpd;wd. NjdPf;fs; jkJ nrl;ilia Ntfkhf tPRtjd; %yk; NjdpYs;s ePH mfw;wg;gl;lgpd;> jbg;ghd> ghFepiy $ba ,dpg;G $ba Njd; tijfspy; milf;fg;gLfpd;wd. Nwhay; nIyp (mru ghF) vd xU ghy; Nghd;w> Nghrhf;F $ba ghF xd;iw Ntiyahl; NjdPf;fs; ntsptpLfpd;wd. ,e;jg; ghF njhpT nra;ag;gl;l rpy Njd; GOf;fSf;F (yhth) nfhLf;fg;gLk;. ,it ,uhzpj; NjdPahf tpUj;jpailAk;. mur ghfpy; 20f;Fk; mjpfkhd Kf;fpakhd mkpNdhmkpyq;fSld;> capHr;rj;Jf;fspy; - capHr;rj;J gp fyit> capHr;rj;J rp Nghd;wdTk; rpy jhJg; nghUl;fSKz;L. mkpNdh mkpyq;fspy; rpy vkf;F Ntz;bad> Mdhy; mtw;iw vkJly; jahhpg;gjpy;iy. mur ghF njhlHr;rpahf jpdKk; 3 5 khjq;fSf;F vLj;Jte;jhy; clypy; rf;jpg; ngUf;fKk;> nastdk; mjpfhpf;Fnkd $WthHfs;. NkYk;> caH ,uj;j mOj;jj;ijf; Fiwf;fTk; ehbf;Foha;fs; jbg;gilahkypUf;fTk; Njd; cjTjhf fUjg;gLfpwJ. mur ghF kUe;Jspfshf fpilg;gNjhL (fg;Ry;) Njhy; Nkw;G+r;Rf; fyitfspYk; NrHf;fg;gLfpd;wJ.

Njdpy; mjpfstpy; (80tPjk;) ,dpg;Gj;jd;ikiaj;jUk; gonty;yk; (gpuf;Nuh];)> FSf;Nfh]; Mfpatw;Wld; capHr;rj;Jf;fSk;> (gp> rp> b> <) mkpNdh mkpyq;fSk; rpy fdpg;nghUl;fSk; (nghl;lhrpak;> kq;fdp];) fhzg;gLfpd;wd. NjdpDs;s rPdp tiffs; ,yFthf rkpghlile;J> cldbahf rf;jpia tpLtpf;ff; $bajhy>; tpisahl;L tPuHfs; gad;gLj;jyhk;.

Njd; eQ;R ePf;fpahf nraw;glf;$bajhy;> Njhy; Gz;fs;> vhpfhaq;fspy; jltp tplyhk;. Gz;zpypUe;J ePiu cwpQ;Rtjhy;> Neha; fpUkpfshd gw;wPhpah> gq;fRf;fspd; tsHr;rp jLf;fg;gLfpd;wJ. njhz;il Gz;;zhtjw;F fhuzkhd ];nugpNyhnfhf;if> ];nug;Nuhnfhf;if Nghd;w gw;wPhpahf;fis jhf;fp mopg;gjhf mwpag;gl;Ls;sJ. NkYk; NehnajpHg;Gr; rf;jpiaf; $l;Lk; tifapYk; nraw;gLtjdhy;> rpy tifahd Gw;W Neha;fs; jLf;fg;glyhk; vd fUjg;gLfpd;wJ.

kDf;fh Njd; - epA+rpyhe;jpy; kDf;fh kug;G+f;fspypUe;J fpilf;Fk; Njdpy; tplNrlkhdNjhH gw;wPhpah njhw;iw jLf;fty;y jd;ik fhzg;gLfpd;wJ. ,j;jd;ikapd; tYit A.vk;.vt; (Adpf; kDf;fh gf;u) vd;W Fwpaplg;gl;bUf;Fk; (A.vk;.vt; 5gps];> A.vk;.vt; 10gps];> A.vk;.vt; 15gps];> A.vk;.vt; 30gps];).

Njd; XH rpwe;j czthFk;. NkYk; rPdpia tpl mjpf ,dpg;ghjyhy; rPdpapd; msit tpl Fiwthf gad;gLj;jyhk;. Njdpy; gjdpl;l gz;lq;fs; ePz;l ehl;fSf;F nflhky; ,Uf;Fk;.

rpj;j> MA+HNtj itj;jpa Kiwfspy; Njd; Kf;fpa ,lj;ijg;gpbj;Js;sJ. frg;ghd kUe;Jfis Njdpy; Fioj;Jf; nfhLf;Fk; nghOJ frg;G njhpahj Ntis Njd; kUe;jpd; jd;ikapy; vt;tpj khw;wKk; nra;tjpy;iy.

Njdpd; kUe;Jt Fzq;fs;:

- grpia mjpfhpfr; nra;Ak;

- clw;fopit ,yFtpy; mfw;Wk;

- NehnajpHg;Gr; rf;jpiaj; J}z;Lk;

- FUjpia J}a;ikg;gLj;jp> rptg;gDf;fspd; cw;gj;jpiaj; J}z;Lk;

- rPo; gpbj;j Gz;iz Fzg;gLj;Jk;

- tapw;Wg; Gz;iz Mw;Wk;

- euk;GfSf;F tYf;nfhLj;J if> fhy; eLf;fj;ij Nghf;Fk;

- vYk;GfSf;F typikiaj; jUk;

- jPg;Gz;iz Mw;wty;yJ.

- rUk Neha;fSf;F rpwe;j epthuzp

- %isf;F ,uj;Njhl;lj;ij rPuhf;f epidthw;wy; mjpfhpf;Fk;

- Nghijg; nghUl;fspd; eQ;ir Kwpf;Fk;

- cly; #l;il jzpf;fty;yJ

- cly; tdg;igAk; jhJ tpUj;jpiaAk; mjpfhpf;Fk;

Njdpy; gjdpl;l ,Q;rp

,Q;rpiaj; Njhy; ePf;fp rpW Jz;Lfshf eWf;fp epoypy; cyuitj;J. mjpYs;s ePH fha;e;jJk;> mij xU fz;zhbg; Nghj;jypy; Nghl;L> Rj;jkhd Njid Cw;wpf; fyf;fp %b itf;fNtz;Lk;. ,J neL ehs; nfl;Lg;Nghfhky; ,Uf;ff; $baJ. fhiyapYk; khiyapYk; ,uz;L njhlf;fk; %d;W Jz;Lfis rhg;gpl Ritahf ,Ug;gNjhL> rkpghl;L Neha;fSk; tuhJ.

NjDk; ,Q;rpr; rhWk;

,Q;rpiaj; Njhy; ePf;fp eRf;fpg; gpspa rhW tUk;. rw;iw tbfl;b vLj;J> xU fuz;b ,Q;rpr; rhw;wpw;F xU fuz;b Njd; vd;Dk; mstpy; fye;J fhiyapy; mUe;jp tu> ,uj;jk; Rj;jg;gl ,uj;jk; tpUj;jp miltNjhL> thj> euk;G rk;ge;jkhd Neha;fs; jiy fhl;lh.

NjDk; ghYk;

ePz;l ehs; NehAw;W ,Ue;NjhHf;Fk;> cly; eyk; Fd;wpNahHf;Fk;> ghypy; Njidf; fye;J jpdKk; nfhLj;J tu> cly;; Nghrf;Fg; ngWk;> NrhHT ePq;fp> Gjpa njd;G cz;lhFk;.

Njid vy;yh tajpdUk; cz;zyhk;. xU taJf;F cl;gl;l Foe;ijfSf;F nfhLg;gij jtpHf;f Ntz;Lk;.

Post Comment

0 comments:

கருத்துரையிடுக