வியாழன், மே 27, 2010

கூகை கிழங்கு -அரரூட் கிழங்கு

கூகை கிழங்கு 
  • வேறுபெயர்கள் -அரரூட் கிழங்கு  ,கூவமா கிழங்கு -
  • செய்கை -குளிர்ச்சி உண்டாக்கி ,உள் அழலாற்றி ,உடல் உரமாக்கி 
  • குணம் -இருமல் ,சுரம் ,நீர்வேட்கை நீங்கும் ,உடலுக்கு சக்தி தரும் .

மேனியிடும் வாய்க்கு மிருதுவாம் ஆக்கியுண்ணத்
தானிருமல் வெப்பதிக தாகமிவை -ஏ னிருக்கும்
அம்பே ரிளங் கிழங்கி தியாவ்ர்க்கு மாமண ப்பூங்
கொம்பே கூகை கிழங்கை கூறு (அகத்தியர் குண பாடம் )

  • சீத பேதிக்கும் ,சிறுநீர் நோய் உள்ளவர்க்கும் -கூகை கிழங்கின் கஞ்சி நல்லது 
குணமாகும் நோய்கள் -வயிற்றுபுண் ,வயிற்று பிரச்சனைகள் தீரும் 

Post Comment

0 comments:

கருத்துரையிடுக