சனி, அக்டோபர் 12, 2013

கைகளில் உள்ள மர்மங்கள் (இருகரங்கள்)

கைகளில் உள்ள வர்மங்கள் (இருகரங்கள்)

(Varmas in Upper Extremities) 1. அடிக்குழி (தலஹிர்தயா) – Plantar Aponeurosis                              2
 2. சிப்பிரம் (ஷீப்ரா) – Firtst inter metacarpal ligament                                2
 3. கூர்ச்சம் (கூர்ச்சா) – Carpometacarpal and intercarpal ligament           2
 4. கூர்ச்சசிரம் (கூர்ச்சசிரா) – Lateral ligament of wrist joint                 2
 5. மணி பந்தம் (மணிபந்தா) – Wrist joint                                            2
 6. இந்திரவதி (இந்திரபஸ்தி) – Cubital fossa                                      2
 7. கூர்ப்பரம் (கூர்ப்பரா) – Elbow joint                                                    2
 8. ஆணி (ஆனி) – Tendon of biceps brachii muscle                                    2
 9. ஊர் (ஊர்வி) – Brachial artery                                                                  2
 10. உலோகிதை (லோகிதாக்ஷா) – Axillary vessel                                 2
 11. கட்சியாதரம் (கக்ஷீதாரா) – Brachial plexus                                         2


                                                                                                        மொத்தம்           22

Post Comment

2 comments:

கருத்துரையிடுக