வெள்ளி, பிப்ரவரி 12, 2010

அகத்தியரின் வைத்திய கும்மி பாட்டு(மிக எளிதான வைத்திய முறைகளில் )


ஆணித்தரமான ,எளிதான,அனுபவமிக்க ,பலன் தரக்கூடிய ,புரிந்துகொள்ளகூடிய -நச்சுன்னு ஒரு மருத்துவ பாட்டு
சுரம்:
          சுக்கு மிளகு சிறுதேக்கு புடல்
              தூதுவேளை சித்ர மூலமுடன்
          ஒக்க நறுக்கிக் கியாழமிடச் சுரம்
              ஓடும் என்றே யடியுங் கடி!          -5
          பேராமுட்டி சிறுதேக்கு மூலம்
              பேருள திப்பிலி மிளகுடனே
          வீரமாகிக் கியாழமிடச் சுரம்
              விட்டுப்போ மென்றடி யுங்கடி!        -6
          சீந்தில் விலாமிச்சு பற்பாடகந் தோடை
              சிறுதேக்கு சந்தன மிருவேலி
          காந்தி கிண்டிக் கியாழமிடச் சுரம்
              கதறிப்போ மென்றடி யுங்கடி!         -7
          ஓமம் பஞ்ச லவண முள்ளி யதற்
              குரிய நாயுருவி கடுக்காய்
          சாம நிம்பளச் சாற்றரைத் துப்புட மிடச்
              சாகும் குன்மமென் றடியுங்கடி!        -8
மாந்தம்:
          ஓமமஞ்சு லவண முள்ளி யுடன்
              ஒக்க நறுக்கிய நாயுருவி
          காயமான பழத்தரைத் துக்குடித் திட
              கரக்கு மாந்த மென்றடியுங்கடி!        -9
வாதம்:
          மஞ்சள் வசம்பு வெள்ளுள்ளி கடுகு
              வளருந் தான்றி சதுரக் கள்ளி
          செஞ்சாற்றில் வாதம் போமென்று நிதம்
              செப்பிக் கும்மி யடியுங்கடி!          -10
பித்தம்:
          சீரகம் சுக்கு பேய்ப் பீர்க்கு
              சீந்தில் பற்பாடகம் கொத்துமல்லி
          சேரநீர் விட்டுக் காய்ச்சி யுண்ணப் பித்தஞ்
              சேரா தென்றே யடியுங்கடி!           -11
மேகம்:
          பரங்கிப் பட்டை யருந்திடவே மேகம்
              பாண்டு சூலை கிரந்தி குட்டம்
          திறங்கிப் போன மனிதர் யா வருந்
              திறமா மென்றே யடியுங்கடி!         -12
மூலம்:
          காட்டுக் கரணை கறிக்கரணை நல்ல
              காராக் கரணை புளிக்கரணை
          ஆட்டு மோரில் கலந்துண்ண மூலம்
              அற்றுப் போமென்றே யடியுங்கடி!     -13
பித்தம்:
          ஆற்று மணலைத் தான்வறுத்து அதின்
              மேலே முசுக்கையின் சாறுவிட்டுப்
          பார்த்துப் பதமாய்க் காய்ச்சி யுண்ணப்
              பறந்து போமென் றடியுங்கடி!         -14
வீக்கம்:
          சங்கம் வேருடன் பச்சரிசி மோரில்
              தானிடித்துக் கூழாய்க் குடிக்கப்
          பொங்கி வருமெந்த வீக்கங்க ளானாலும்
              போகுமென்றே கும்மி யடியுங்கடி!      -15
நீர்க்கட்டு:
          பூனை நெருஞ்சில் சிறுபீளை வெள்ளரி
              போத நீர்காய்ச்சி யுழக்காக்கி
          வேளை யறிந்து வெண்கார மிட்டுண்ண நீர்
              விட்டு வுடுமென்றே யடியுங்கடி        -16
நீரிழிவு:
          ஆவாரந் தூளும் கல்மதமும் நல்ல
              அழகு கொன்றைப் பட்டையுடன் மிளகு
          வாகாய் காய்ச்சிக் குடித்திடவே யிழிவு
              வாங்கு மென்றே யடியுங்கடி!         -17
மேக சுரம்:
          பனைவெல் லம்சுக்கு நிலக்குமி ழம்வேர்
              பதமாய் காய்ச்சிக் குடித்திடவே
          அனந்த நாள்களாய் வந்த மேக சுரம்
              அகன்று போமென் றடியுங்கடி!       -18
வீரிய விருத்தி:
          கற்கண்டு பேரீச்சம் பழமுமொன்றாய்க்
              கலந்து தேனிலரைத் துண்ணவே
          மற்கட்டு கட்டவே வீரிய விருத்தி
              வளரு மென்றே யடியுங்கடி!          -19
மேகம்:
          வன்னி யிலையைத் தான் பரித்து
              வலிமை யெருமை தயிரிலுண்ண
          பன்னி வருமந்த மேகங்க ளெல்லாம்
              பறந்து போமென் றடியுங்கடி!          -20
மதுமேகம்:
          தேங்காய்ப் பாலும் சிறுகுறிஞ் சாவேர்
              தினமு மூன்று நாள் குடிக்க
          வாங்கா மேகங் களிருபத் தொன்றும்
              வாங்கிப் போமென் றடியுங்கடி!        -21
மேகப்படை:
          பரங்கிப் பட்டையைத் தூளாக்கி யாவின்
              பாலுபனி ரண்டுகாசிடை போட்டு
          இறுகக் காய்ச்சிக் குடித்திடவே மேகம்
              ஏகுமென்றே கும்மி யடியுங்கடி!       -22
சன்னி:
          முருங்கை மாவிலங் கையுட நொச்சி
              முதிரும்பசு பத்திரியீச் சுரவேர்
          சிரங்காய் காய்ச்சிக் குடித்திடவே சன்னி
              சிதறிப் போமென் றடியுங்கடி!         -23
சன்னி சுரம்:
          ஆவின் மோரில் புளியரணை யதை
              அவித்துப் பறித்துப் பொடியாக்கி
          தாவித் தேனிலருந் திடவே சுரம்
               தரியா தென்றே யடியுங்கடி!                  -24
கண்வலி:
          தென்னங் காயைத் திருகி விட்டு
              சிறுபயற் றைப்பருப் பாக்கி
          தின்னக் கண்வலி தீருமென்று சொல்லி
              சித்திரப் பெண்களா யடியுங்கடி!       -25
பக்கவாதம்:
          சுக்கொன்று முக்கா வேளைரண்டு மாகச்
              சுகமாய்க் காய்ச்சிக் குடித்திடவே
          பக்க வாய்வு குன்மங்க ளெல்லாம்
              பறக்கு மென்றே யடியுங்கடி!         -26
இருமல் சுவாசம்:
          பன்னு தூதுவேளை சங்குப் பியுடன்
              பண்பாய்க் காய்ச்சிக் குடித்திடவே
          பகரு மிருமல் சுவாச காசமும்
              பறக்கு மென்றே யடியுங்கடி!         -27
காசம்:
          ஆவின் வெண்ணெயில் பூனைகாலி யிலை
              அரைத்தடுப் பிற்றான் கிளறி
          பாவனை யாகவே அருந்திடவே காசம்
              பறக்கு மென்றே யடியுங்கடி!         -28
மேகம்:
          கருங்குங் கிலியங் கருஞ்சீ ரகங்
              காட்டெருமைச் சாணி யிருள் சாற்றில்
          பொருந்த வரைத்துக் குடித்திடவே மேகம்
              போகு மென்றே யடியுங்கடி!          -29
இருமல் காசம்:
          இஞ்சி வெள்ளெருக் கம்பூ மிளகு
              இயல்பாய்க் காய்ச்சிக் குடித்திடவே
          பஞ்சை யிருமல் காசங்க ளெல்லாம்
              பறக்கு மென்றே யடியுங்கடி!          -30
வீரிய விருத்தி:
          வெண்காரம் லிங்கம் அபினுஞ்சாதிக் காய்
              வேரருடனே யெட்டி விரைமுள்ளி
          அக்கிரா கால மூலந் தேனீலரைத் துண்ண
              ஆளும் வீரியமென் யடியுங்கடி!        -31
பித்தம்:
          நெற்பொரி யேலம் திப்பிலி சீரகம்
              நெய்யுடன் கூடி பருத்தி விரை
          சர்க்கரை தேனில் கலந்துண்ண பித்தம்
              தரியா தென்றே யடியுங்கடி!          -32
குன்மம்:
          பொன்மு சுட்டை ஈசுரவேர் மூலம்
              போத்துணாப் பாளை இந்துப்பு
          தின்னுங் கல்லுப்பு நார்த்தங் கா யதில்
              செர்த்தடை யென்ற டிப்ங்கடி!         -33
          அடைத்த மருந்தைப் பூமியுடன் வைத்தே
              அந்திசந்தி மண்டலந் தின்ன
          புடைத்த வலியுங் குன்மமெல்லா மப்போ
              போகுமென்றே கும்மி யடியுங்கடி!      -34
விக்கல்:
          சடாமஞ்சி லெலு மிச்சம் ரசத்தி லரைத்து
              சதுராய்த் தேனில் மத்தித் தளிக்க
          சாடும் விக்கலை யென்றே தினம்
              சார்ந்து கும்மி யடியுங்கடி!            -35
வாத பித்தம்:
          கருப்பஞ் சாற்றில் துருசு சுத்தி செய்து
              கதித்த பொடுதலையைக் கவசம்
          விருப்பாய்ச் செய்து குக்கிட மிடவே
              மேவு பற்பமென்றே கும்மி யடியுங்கடி!   -36
நோய்த் தொகை:
          பித்தம் நாற்பத்தி ரண்டாகும் பிற
              மேகம் இருபத் தொன் றாகும்
          எத்து வாதமென் பத்து நாலென்றே
              ஏத்திக் கும்மி யடியுங்கடி!           -37
          மூல மாறு விதமாகும் பின்னு
               முடுக்குங் குன்மங்க ளெட்டாகும்
          சூலை யாறு விதமா மென்றே
              சுகமாய் கும்மி யடியுங்கடி!           -38
          சன்னி பதிமூன்று தானாகும் அதில்
              சனித்த தோஷங்கள் ஏழாகும்
          கன்னி கிராணி ஆறாகு மென்றே
              கலந்து கும்மி யடியுங்கடி!            -39
          குட்டம் பதினைந்து மூன்றாகும் அதில்
              குன்மம் விபரமென்றே தெரிந்து
          திட்ட சுரமறு பத்து நாலென்றே
              தேர்ந்து கும்மி யடியுங்கடி!            -40
விக்கல்:
          தோகை மயிலிறகின் சாம்ப லுடன்
              தேனுமொரு துளிதானும் விட்டு
          வாகாய் நாக்கில் தடவிடவே விக்கல்
              வாங்கிப் போமென் றடியுங்கடி!           -41
வாந்தி:
          நெல்லி திப்பிலி சீரகம் அதில்
              நேராக நெற்பொரி தான்கூட்டி
          வல்லிய மாகக் கியாழமிட்டுண்ண
              வாந்திகள் போமென்று கும்மியடி!         -42
கழிச்சல்:
          மாதளம் பிஞ்சு தென்னம் பிஞ்சு நல்ல
              மாவிலைக் கொழுந்துடன் தானரைத்தே
          ஆதுலைப் பிள்ளைக் கருத்தக் கழிச்சல்
              அகலுமென்றே கும்மி யடியுங்கடி!        -43
சோகை:
          அரப்பொடி சிட்டம் பழச்சாற்றி லாட்டி
              அரைப்புட மிட்டுத் தானெடுத்து
          முறைப்படி சோகைக்குத் தான் கொடுத்திடப்
              போகுமென்றே கும்மி யடியுங்கடி!         -44
பாண்டு:
          கரிசலாங் கண்ணி மிளகுடனே யதைக்
              கடுக்காய் யளவாய்த் தானரைத்து
          உரிசையா யுள்ளுக்குக் கொடுத்திடப் பாண்டு
              ஓடுமென்றே கும்மி யடியுங்கடி!          -45
பல்:
          வெள்வேலம் பட்டை குமிழம்பட்டை நல்ல
              மேலான ஆலின் பட்டையுடன்
          உள்ளிக் கியாழங் கொப்பளிக்க பல்லுக்
              குறுதியென்றே கும்மி யடியுங்கடி!        -46
பிடிப்பு:
          வாதமடக்கி நொச்சி யிலையுடன்
              மருவு பாவட்டை தான் கூட்டி
          சாதகமாய் காய்ச்சிப் பிடிப்புக்குத் தான்விட
              சருகுமென்றே கும்மி யடியுங்கடி!         -47
          இப்படி யெட்டு நாளந்தி சந்தியாக
              இதமாக நீரைத் தான் வார்க்க
          சொற்படி கண்டகனா போவது வண்
              டோடுமென்றே கும்மி யடியுங்கடி!        -48
வீரியம்:
          வெங்காரம் லிங்கம் அபினி சாதிக்காய்
              வேருடன் மஞ்சிட்டி அக்கிரகாரம்
          மங்காமல் தேனிலரைத் துண்ணவே வீரியம்
              வளருமென்றே கும்மி யடியுங்கடி!        -48
இரத்த காசம்:
          ஆல்விரை அத்தி நாவ லரசு
              அதிரும் நிலப்பனை மான் கொம்பு
          மால் முருங்கைப் பூ தூதுளைப் பூவுடன்
              பார்த்தரை யென்றே கும்மியடி!           -49
          பார்த்ததை யந்தி சந்திகாலை தேனெய்யில்
              பக்குவமாய்ப் பத்து நாள் தின்ன
          கோர்த் தெடுக்கின்ற ரத்த காசங்கள்
              குதித்துப் போமென்றே கும்மியடி!         -50
கரப்பான்:
          ஏலம் சுக்கு சீரகம் மூன்றையும்
              ஏற்க நல்லெண்ணையில் பொடித்திட்டு
          பால சூரியன் முன்வைத்துப் பூச
              பறக்குங் கரப்பா னென்றடியுங்கடி!         -51
          தடவி யிப்படி நாளொரு மூன்று
              தப்பாமற் சோன்ன விதஞ் செய்தால்
          அடவி தீப்பட்டது போற் கரப்பன்
              அகன்று போமென் றடியுங்கடி!           -52
சிரங்கு:
          கருங்கம் பளியைச் சுட்டுக் கரியாக்கிக்
              காரெள் ளெண்ணெயிற் றான்குழப்பி
          ஒருபிள்ளைச் சிரங்குக்கு மேற்ற டவ
              ஓடுமென்றே கும்மி யடியுங்கடி!          -53
காசம்:
          ஆவின் மோரில் பரங்கிச் சக்கை யதை
              அவித் துலர்த்திப் பொடியாக்கி
          பாவனையாகவே தேனில் கொள்ள காசம்
              பறந்து போமென் றடியுங்கடி!            -54
          பருத்த தேங்காயைத் திருகிப் பிட்டு செய்து
              பற்படாகத்தைப் பருப்பாக்கித்
          திருத்த மாகவே தின்றாலிரு வேளை
              தீருமென்றே கும்மி யடியுங்கடி!          -55
குன்மம்:
          ஆவாரம்பூ திப்பிலி மிளகு சுக்கேலம்
              அதிமதுரஞ் சிறுதேக் குடனே
          வால் மிளகோ டெட்டுங் கியாழமிட்டாற் குன்மம்
              வாங்கு மென்றே கும்மி யடியுங்கடி!       -56
சுவாச காசம்:
          பத்திய மாகக் கருங் கோழிச் சாறு
              பாங்காய் காய்ச்சிக் குடித்திடவே
          சத்திய மாகவே மேல்சுவாச மெல்லாம்
              தரியா தென்றே கும்மி யடியுங்கடி!        -57
                  அதற்கு அப்பால்
          ஆறா தாரத் தொல்லையடி னதற்
              கப்பாலே மொன்று மில்லையடி
          சீராகவே நின்றுன்னிப் பார்த்துப் பெண்கள்
              சிறந்த கும்மி யடியுங்கடி!              -58

Post Comment

3 comments:

கருத்துரையிடுக